Regulamin

Drukarni Drukland
z dnia 19 maja 2018

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 08 czerwca 2017

 

 

I. Definicje

1. Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji korzystający z usług oferowanych przez Sklep Internetowy.
2. Sklep Internetowy - serwis Drukarni Drukland dostępny pod adresem www.edrukland.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.
3. Zamówienie / Zlecenie - deklaracja woli Klienta, dążąca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, wskazująca rodzaj i ilość towaru.
4. Regulamin - niniejszy Regulamin prowadzenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Drukarni Drukland.
5. Produkty - produkty końcowe, w skład, których wchodzą materiał użyty do wytworzenia oraz usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach Sklepu Internetowego www.edrukland.pl.
6. Proces zakupowy - proces od momentu wybrania produktu o konkretnej specyfikacji do momentu złożenia zamówienia.
7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9. Umowa sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Drukarnią Drukland, a Klientem przy użyciu Sklepu Internetowego www.edrukland.pl, będąca jednocześnie umową sprzedaży Produktów w zrozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin precyzuje zasady korzystania z serwisu internetowego www.edrukland.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym.
2. Administratorem i właścicielem Sklepu Internetowego www.edrukland.pl jest firma Drukarnia Bartosz Dąbrowski, mieszcząca się w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 2, o numerze NIP: 9731067147.
3. Każdy z produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Drukarni Drukland, zawiera informacje - opisy, paramatry techniczne i użytkowe oraz ceny, które stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Drukarni Drukland

1. Do złożenia Zamówienia na którykolwiek produkt Sklepu Internetowego www.edrukland.pl, wymagane jest założenie konta użytkownika, w tym prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, z uwzględnieniem podania prawidłowego adresu e-mail.
2. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym Drukarni Drukland oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
3. Klientem Sklepu Internetowego mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając ze Sklepu Internetowego dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Sklepu Internetowego nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
4. Drukarnia Drukland może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, w szczgólności jeżeli:
a) Klient podał w trakcie rejestracji dane niedokładne, nieaktualne lub niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszył dobra osobiste osób trzecich,
c) Klient dopuścił się zachowań, które zostaną uznane przez Drukarnię Drukland za sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami korzystania z sieci Internet lub także w sytuacjach godzących w dobre imię Drukarni Drukland.
5. Klient, który został zablokowany w Sklepie Internetowym Drukarni Drukland, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniego wyrażenia zgody Drukarni.
6. Klient Sklepu Internetowego nie może:
a) dostarczać i przekazywać materiałów oraz treści sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub ingerujących w dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) użytkować Sklepu Internetowego w sposób zakłucający jego funkcjonowania,
c) rozpowszechniać w ramach Sklepu Internetowego niezamówioną informacją handlową (spam).
d) użytkować Sklepu Internetowego www.edrukland.pl w sposób uciążliwy dla innych użytkowników serwisu oraz dla samej drukarni www.edrukland.pl
7. Klient zobowiązuje się do używania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym w ramach własnego użytku.
8. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także Regulaminu Sklepu Internetowego Drukarni Drukland i powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Klient wybiera produkt i określa jego specyfikację podczas procesu zakupowego, co stanowi przedmiot umowy kupna.
2. Zawarcie Umowy sprzedaży dokonuje się poprzez Sklep Internetowy, znajdujący się pod adresem www.edrukland.pl, i jest równoznaczne z tym, że Klient, założył konto, dokonał wyboru produktu i jego specyfikacji, podjął czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożył Zamówienie.
3. Po wybraniu specyfikacji produktu, w panelu klienta, Klient załącza prawidło przygotowany (zgodnie z wymaganiami Drukarni Drukland) projekt graficzny, wybiera metodę płatności oraz sposób dostawy, a także podaje adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka z zamówieniem.
4. Kliknięcie przycisku "zamów" spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie całego Zamówienia, mi.: przedmiot Zamówienia oraz jego numer, cenę całkowitą Zamówienia, metodę płatności oraz dostarczenia Zamówienia, adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka i w jakim czasie, od momentu wgrania prawidłowo przygotowanego projektu graficznego, zgodnie z wytycznymi drukarni w tej kwesti i przekazania go przez drukarnię do realizacji.
5. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero w momencie, gdy Klient dostarczy prawidłowo przygotowany projekt, zgodnie z wymaganiami Sklepu Internetowego oraz płatność za Zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie.
6. Przesłanie przez Klienta projektów graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Drukarnią Drukland oraz dla Zamówień już opłaconych, w przypadku gdy projekt zostanie zaakceptowany przez Drukarnię, skutkuje przekazaniem Zamówienia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
7. Z racji, iż specyfikacja zamawianych produktów jest ściśle określona, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
8. Płatność za Zamówienie możiwa jest przed akceptacją plików graficznych.
9. Klient może anulować Zamówienie opłacone przelewem, wyłącznie do momentu akceptacji plików graficznych.
10. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików przez Drukarnię oraz terminy realizacji, określne są na stronie serwisu.
11. Drukarnia Drukland ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wycofania Zamówienia i zwrócenia środków zamawiającemu, jeżeli doszło do sprzedaży pozycji zawierającej błąd w cenie bądź w parametrach, niezależnie czy do zakupu doszło umyślnie bądź nieumyślnie.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik Sklepu Internetowego oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych przez niego w Sklepie Internetowym eDrukland.pl, przez drukarnię Drukland, oraz powierzenie ich przetwarzania usługodawcy oprogramowania sklepu oraz dostawcy usług hostingowych. Drukarnia Drukland będzie zbierała oraz przechowywała dane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień złożonych w Sklepie Internetowym przez Klienta.
2. Administratorem danych jest Drukarnia Bartosz Dąbrowski, ul. Trasa Północna 2, Zielona Góra 65-119. Kontakt: bok@edrukland.pl
3. Gromadzone dane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień w Sklepie Internetowym eDrukland.pl oraz w sytuacjach niezbędnych do prawidłowego sfinalizowania zamówienia:
a) realizacja zamówienia z projektu dostarczonego przez Klienta
b) kontakt z Klientem drogą elektroniczną lub mailową, w celu prawidłowej realizacji zamówienia
c) dostawa zamówienia - udostępnianie danych adresowych firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówienia
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem, którego dane dotyczą.
5. Usługodawca oprogramowania sklepu przetwarza dane osobowe, wyłącznie na potrzeby prawidłowego funkcjonowania oprogramowania. Usługodawca oprogramowania sklepu nie może wykorzystywać danych osobowych.
6. Dostawca usług hostingowych przechowuje pliki projektów wgranych przez Klientów Sklepu Internetowego, wyłącznie na potrzeby prawidłowego sfinalizowania zamówienia oraz odtworzenia historii zamówienia. Pliki projektów mogą zostać usunięte w dowolnym momencie przez Administratora danych. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie plików oraz za mogące wyniknąć z tego powodu konsekwencje.
7. Na prośbę Klienta, przesłaną na adres biura obsługi bok@drukland.com.pl, wszystkie jego dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Drukarni Bartosz Dąbrowski, o czym zostanie on poinformowany, w wiadomości zwrotnej, drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią dokumenty finansowe.
8. Na prośbę Klienta, przesłaną na adres biura obsługi bok@drukland.com.pl, pliki projektów zamówień zostaną usunięte, o czym zostanie on poinformowany, w wiadomości zwrotnej, drogą elektroniczną.
9. Dane będą przechowywane do momentu, w którym Klient nie prześle prośby o ich usunięcie z baz danych pod adres bok@edrukland.pl.
10. Zmiana danych może nastąpić w przypadku pisemnej prośby skierowanej przez Klienta na adres bok@edrukland.pl. O dokonaniu zmian w bazie danych Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
11. Sklep Internetowy eDrukland.pl szyfruje dane korzystając z certyfikatu SSL.
Zakres przetwarzanych danych:

  • Nazwa firmy
  • NIP firmy
  • Telefon kontaktowy
  • Adres korespondencyjny oraz dostawy zamówień
  • Adres e-mail
  • Pliki zamówień

12. Na adres e-mail użytkownika mogą być przesyłane informacje promocyjne "newsletter" tylko i wyłącznie jeżeli użytkownik wyrazi taką zgodę, w trakcie rejestracji lub w późniejszym momencie. Na życzenie użytkownika przesłane na adres bok@edrukland.pl, przesyłanie informacji promocyjnych, zostanie zaprzestane.

 

VI. Wysyłka towaru

1. Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z przedstawionymi terminami dostaw. Drukarnia Drukland dopełni wszelkich starań, w celu zrealizowania i wysłania Zamówienia w wybranym przez Klienta terminie. Drukarnia dopuszcza sytuację nieterminowej realizacji Zamówienia wynikającej z przyczyn niezależnych, mi. braki w dostawach energii elektrycznej, braki sygnału internetowego, a także problemy leżące po stronie firm kurierskich. Istnieje także możliwość pojawienia się problemów technicznych wynikających z awarii maszyn lub konieczności ich serwisowania. Opóźnienia wynikające z powodów wcześniej wspomnianych, nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni wobec Klienta.
2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich widniejących w formularzu składania zamówienia, Klient dokonuje wyboru za pomocą jakiej firmy chce, aby przesyłka do Niego trafiła.
4. Dostawa Zamówień ograniczona jest do terenu Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w formularzu składania Zamówienia.

VII. Ceny i sposoby płatności

1. Ceny produktów wyrażane są w złotych polskich. W skład ceny wchodzi: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu końcowego, pakowanie. Ceny podane nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak mi.: opłata za pobraniem, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, wysyłka za granicę.
2. Płatności za Zamówienie można dokonać:
a) za pomocą systemu płatniczego dotpay, e-transferów, e-przelewów, kart płatniczych;
b) korzystając z tradycyjnego przelewu bankowego.
3. Dane osobowe Klientów wykonujących płatności poprzez system Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez dotpay.
4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienia związane z nieterminowym przesłaniem danych przez wybrany przez Kienta system płatniczy.
5. Realizując zamówienie w Drukarni Drukland Klient wyraża zgodę na dołączenie faktury do przesyłki lub otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

VIII. Materiały do druku

1. Drukarnia nie odpowiada za naruszenie praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Użytkownika. W przypadku, gdy projekt do druku będzie zawierał treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić realizacji Zamówienia.
2. Drukarnia Drukland nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialnośći za jakiekolwiek błędy ortograficzne lub merytoryczne znajdujące się w projekcie graficznym.
3. Materiały do druku powinny być przygotowane zgodnie z szablonami i specyfikacją konkretnych produktów.
4. Każdy projekt jest sprawdzany pod kątem prawidłowości w przygotowaniu do druku. W przypadku wystąpienia niezgodności, Klient jest informowany o błędach, pod kątem technicznym, jakie wystąpiły w dostarczonym projekcie. Po Jego stronie jest przygotowanie projektu dostosowanego do wymagań drukarni.
5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nadesłanie plików błędnie przygotowanych do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk kolorem spoza palety CMYK.
6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, wynikające z niedostarczenia projektu lub dostarczenia błędnie przygotowanego projektu.
7. Dane magazynowane w drukarni są bezterminowo. Drukarnia nie ma obowiązku przetrzymywania plików klienta.

IX. Reklamacje

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia reklamacji jest dokonanie zgłoszenia drogą mailową na adres: reklamacje@edrukland.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis zaistniałej niezgodności oraz żądanie reklamacyjne.
3. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14-stym dniu roboczym od momentu dostawy(do Klienta)/odebrania(przez Klienta) Zamówienia.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient będzie musiał odesłać/dostarczyć część lub całość nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy wymagane będzie przesłanie/dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia będzie zobowiązana skierować prośbę w postaci korespondencji mailowej, z informacją o elementach wymagających uzupełnienia, do Klienta. Klient jest zobowiązany przesłać/dostarczyć je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila, w przeciwnym razie postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone, a reklamacja zostanie uznana za rozpatrzoną negatywnie.
5. Z powodu różnic technologicznych, wynikających ze sposobu wyświetlania kolorów przez monitory (RGB), a technologią druku (CMYK), brak zgodności kolorów wydruku z obrazem prezentowanym na monitorze, nie może być powodem reklamacji.
6. Drukarnia Drukland dokłada wszelkich możliwych starań, w celu jak najlepszego odwzorowania kolorów z projektów dostarczonych przez Klienta. Z racji, że w procesach druku wykorzystywane są różne maszyny drukujące, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowywaniu niektórych kolorów, różnice kolorystyczne przy wznawianiu projektu do druku, nie mogą być podstawą do reklamacji produktów.
7. W przypadku produktów bigowanych, materiałów o gramaturze powyżej 150g i miejsc silnie pokrytych farbą drukarską, może dochodzić do pękania papieru w miejscu łamania. Spowodowane jest to graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie będzie traktowana jako błąd Drukarni.
8. Z powodu specyfikacji maszyn produkcyjnych i samego procesu druku dopuszczalne są:
a) przy procesie cięcia arkusza na użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy procesie falcowania i bigowania: odchylenie złamu od zadanego w projekcie wg. szablonu przygotowania produktu: tolerancja do 1 mm,
c) dopasowanie kolorów, kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
d) różnic w nakładzie i w jakości zamówionego produktu: +/- 5% ilości zamawianej.
9. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, koszt przesłania zwrotu pokrywa Drukarnia, na podstawie przesłanej kopi faktury lub paragonu.
10. Reklamacja stanu dostarczonych przesyłek kurierskich dostarczonych do Klienta, zostanie rozpatrzona na podstawie protokołu szkody sporządzonej wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
11. Drukarnia nie ponosi odowiedzialności za efekty działań osób trzecich, mi.: opóźnienia w księgowaniu środków, opóźnienia w dostawie produktów wynikające z działań firm kurierskich.

X. Postanowienia końcowe

1. Przy ewentualnych sporach powstałych pomiędzy Drukarnią Drukland, a Klientem, sądem właściwym przy ich rozstrzyganiu, będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni Drukland.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności - Polityka prywatności *